علیرضا فلاح پنجشنبه 21 فروردین 1393 06:48 ق.ظ نظرات ()
هر کجا باشم ، هستم
پنجره ، فکر ، هوا ، عشق و زمین
مال من است

«سهراب سپهری»

1 - همه چیز زیباست . زمین ، آسمان ، زندگی ، مردم ، بودن زیباست !
2 - همه چیز تلخ است . سیاه است زمین و زمان ، همه منفورند ، همه مردم نادان ، بدجنس و نفرت انگیزند و زندگی سیاه چالی پیش نیست !

1و2 -  زندگی ، محیط اطراف ما ، همه محصول اندیشه و ذهن ماست . اگر شاد باشیم ، همه چیز زیباست و اگر غمگین ، همه چی تلخ ، خوبست منطقی باشیم ! / 400

نیاوران - سوم تیرماه 1374