بایگانی‌ ماهانه: فروردین 1401

لایتناهی 0

لایتناهی

هر نقطه ای در این تصویر یک کهکشان است. و هر کهکشان شامل میلیاردها ستاره و سیاره این تصویر توسط تلسکوپ هابل ثبت شده است. دانشمندان این ناحیه از فضا را چاله لاکمن نامیده اند و البته چاله لاکمن تازه بخش کوچکی از کیهان ما است! ‏سوال اصلی اینجاست ؛ ‏ما کجای این جهان و فضای لایتناهی هستیم ؟ و این سوال آنجایی کاربرد دارد که می پنداریم محور هستی هستیم و هرآنچه هست فقط ماایم و بس.