اولین راز ، خلقت انسان

هوالحق
آسمان بار امانت نتوانست کشید                  قرعه فال به نام من دیوانه زدند .
اولین راز، خلقت انسان
چه بود آنچه راکه در راز خلقت انسان ،خداوند می دانست و فرشته گانش نمی دانستند ؟ و چه زیبا
حضرت شمس الدین  محمد حافظ  شیرازی  تبیین فرمودند این راز را ؛
یاد داشت های پراکنده ، در جستجوی  این رازها ، راز خلقت ، راز زندگی انسان ، هنر ، سیاست ،
زندگی اجتماعی و قواعد بازی وسپس  راز سکوت و همه این رازها ، اگرچه پراکنده ، مانند مهره های
کوچک که با نخی در اتصال بهم ، تسبیح می شوند برای ستایش خالق . /01

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.